Istorijat Muzičkog centra

O MuziČKOM CENTRU

Muzička kultura u Crnoj Gori opterećena je izuzetno velikim problemima. Relativno skromna muzička tradicija sa jedne strane, nepostojanje muzičkih institucija sa druge i više nego nisko mjesto koje je do sada muzika zauzimala na listi prioriteta nacionalne kulture, uz brojne subjektivne slabosti koje traju decenijama, dovele su do stanja kada se o muzici, kao organizovanoj kulturnoj djelatnosti u Crnoj Gori, teško moglo govoriti.

Uprkos evidentnim visokim umjetničkim dometima koje su crnogorski muzički umjetnici ostvarili naročito tokom protekle decenije, organizovano djelovanje i podrška razvoju muzičke kulture u Republici gotovo da je potpuno izostala. U međuvremenu, zahvaljujući prije svega adekvatnoj materijalnoj podršci, u Crnoj Gori su evidentni krupni pomaci u dramskoj, likovnoj i književnoj produkciji, muzeologiji, kinematografiji, zaštiti spomenika kulture... i to kao ishod organizovanog djelovanja, ulaganja u otvaranje novih i jačanje postojećih institucija u ovim oblastima kao i gradnje ili adaptacije brojnih namjenskih objekata.

Ovako selektivnim pristupom stvorena je čudna situacija u kojoj u svim oblastima nacionalne kulture, osim u muzičkoj, postoje javne ustanove koje sa više ili manje uspjeha decenijama unapređuju i promovišu njene pojedine segmente. U svim oblastima kulture, osim u muzičkoj, postoje namjenski objekti koji pružaju adekvatne uslove za njihov razvoj, tako da do danas Crna Gora nema niti jedan koncertni prostor koji je građen po profesionalnim standardima. Uz to, zbog svih ovih okolnosti, i pored zaokruženog sistema muzičkog obrazovanja u Republici, najbolji studenti Muzičke akademije sa Cetinja, za čije se školovanje izdvajaju ne mala sredstva, nakon diplomiranja odlaze iz Crne Gore.

Uviđajući potrebu promjene stanja u muzičkoj kulturi naše Republike i uvažavajući argumente navedene u Elaboratu koji je pripremilo Ministarstvo kulture sporta i medija, Vlada Republike Crne Gore je svojom odlukom objavljenom u Službenom listu br 29-2006 od 4. maja 2006. godine osnovala Muzički centar Crne Gore.