Plan i dinamika realizacije

O MuziČKOM CENTRU

Formiranje Muzičkog centra Crne Gore realizovaće se u nekoliko faza, uvažavajući sa jedne strane kulturne i civilizacijske potrebe, a sa druge strane trenutne i buduće realne ekonomske potencijale naše Republike.

Pripremna faza (2005-2006)
Formiralo se jezgro menadžmenta Muzičkog centra čiji bi zadatak bio da pripremi kadrovske, prostorne i finansijske preduslove za početak djelovanja Muzičkog centra.

Prva faza (2006-2008)
biće formirani:
  • Menadžment Muzičkog centra
  • Simfonijski orkestar od 53 člana
  • Koncertna agencija
  • Muzička knjižara i CD shop
  • Prodavnica i servis muzičkih instrumenata
Druga faza (2008-2011)
Simfonijski orkestar će sačinjavti 66 članova a formiraće se:
  • Narodni orkestar
  • Muzičko-informativni centar i
  • Muzičke učionice
Po svojoj strukturi, prirodi funkcionisanja pojedinih segmenata muzičke kulture, i u cilju racionalnog pristupa organizovanju muzičkog života na teritoriji čitave Republike, ovako organizovan Muzički centar Crne Gore će na najbolji način odgovoriti složenim zahtjevima dugoročne organizacije, disperzije i promocije različitih oblasti muzičke kulture, kao i koordinaciji i podsticaju vrhunske pedagoške djelatnosti i lokalnih aktivnosti u ovoj oblasti.

Muzički centar Crne Gore biće jedan od važnih kulturnih simbola Crne Gore koji će kulturnom komunikacijom i afirmacijom nacionalnih umjetničkih vrijednosti govoriti i o stupnju opšteg nivoa savremenog crnogorskog društva, položaju kulture u njemu i njegovih kolektivnih stremljenja ka integraciji u evropske kulturne i društvene tokove.